TECHNOLOGY

TenMax 技術應用

TenMax 已串聯亞洲超過 500 個媒體,橫跨第一、二、三方數據資料

台灣第一家加入 IAB Tech Lab 的公司
參與全球數位廣告技術標準制定

與 BID SWITCH 和 FreakOut 對接整合

Oracle 的官方合作夥伴

TenMax 串聯多方數據,整合涵蓋完整受眾構面的數據庫,透過 AI 運作與梳理分析,精煉廣大受眾數據海中與企業/品牌主行銷活動高度相關的潛力受眾,
打造個人化廣告體驗,提升廣告效益。

全觀數據包

透過串連包括第一、二、三方數據的全方位數據構面,極盡囊括受眾數據海中能與潛力受眾群接觸的有效數據。

50 類客製化興趣受眾包,全面覆蓋各行各業廣告優化需求
了解更多 >

整合來自不同行銷渠道、包括線上和線下使用者資料的第一、二、三方數據,解讀消費者行為軌跡,描繪用戶完整輪廓,精準實現全通路行銷。

與全世界最大第三方資料市集領導者 Oracle 串接整合,透過跨行銷管道資料彙整挖掘市場洞見。

智慧受眾鎖定

TenMax 每日處理超過 10 億的廣告請求,在零散的資料海中,透過將數據抽取、去重並重組的梳理流程中,第一時間掌握消費者動態,以多維度分析機制挖掘高價值的潛力受眾群,透過細緻的分眾銷售有效提升點擊和轉換成效。

從五大維度打造受眾鎖定構面

鎖定特定年齡性別之受眾

透過內容爬蟲和文章內容比對技術解析使用者所瀏覽文章之內容興趣關鍵字

  • 鎖定使用者在跨裝置上造訪過帶有哪些主題標籤的網站,以及在跨站軌跡上的點擊、瀏覽、購買等動作

     

  • 分析使用者在手機裝置上安裝的 APP 主題類別

鎖定受眾在使用桌機、平板和手機等不同裝置的使用分佈和單一裝置瀏覽頻率

辨識裝置 IP 位置與瀏覽內容語系,藉此定義受眾所在地以及慣用語言

萃取不重複價值受眾

TenMax 系統在第二層數據梳理中加入篩選價值受眾的條件,確保有效流量以及不重複將廣告投放給同一受眾。

導入層級式數據梳理機制,依據系統建立的價值受眾規則,從受眾數據碎片中,精煉出高互動意願、高點擊意願、高轉換意願與高影片觀看意願等高潛力受眾

TenMax 數據分析系統能自動偵測排除跨媒重疊受眾,活化數據應用的鮮度

智慧受眾推薦

根據核心受眾的點擊行為,分析其跨站瀏覽行為和點擊動機,並透過 TenMax 受眾優化技術,機器學習這群核心受眾的跨網行為和喜好,擴大帶有相似特質消費者,協助客戶尋找更多潛在新客。

若有任何問題或合作需求,歡迎與我們聯絡

了解 TenMax 與我們的團隊

Successfully SubmitTed !

Now you can click the button to download the
Automotive Industry Marketing Guide

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023 中秋節致勝指南》

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載 2022 創意廣告版型白皮書

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023Q1 TenMax AdNeon 全新創意廣告版型應用書》

Submitted Successfully

Please click the button to download the report

Submitted Successfully

Please click the button to download the report

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023 母親節致勝指南》

Successfully SubmitTed !

Now you can click the button to download the
2023 The Rich Media Guide for Mother’s Day

Đăng ký thành công!

Click vào nút dưới để tải ngay

Kim chỉ nam cho hoạt động tiếp thị dịp Ngày của Mẹ 2023

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023 Q3 新版型指南》

Successfully SubmitTed !

Now you can click the button to download the
Real Estate Industry Guide – Rich Media Ad Layouts

Đăng ký thành công!

Click vào nút dưới để tải ngay

Kim chỉ nam cho hoạt động tiếp thị Trung Thu 2023

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023 雙 11 購物節慶指南》

Successfully SubmitTed !

Now you can click the button to download the
Navigating 2023 Year-End Shopping Season

Đăng ký thành công!

Giờ bạn có thể tải xuống báo cáo

“Bí quyết nắm gọn mùa Sale cuối năm 2023”

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023 雙 11 購物節慶指南》

Câu hỏi của bạn đã được ghi nhận.
Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất.

Đăng ký thành công!

Giờ bạn có thể tải xuống báo cáo

KIM CH NAM NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN – Quảng cáo sáng tạo

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2024 Q1 新版型應用介紹》

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載您感興趣的報告