CDP
客戶數據平台

About CDP

CDP(Customer Data Platform)客戶數據平台,顧名思義以蒐集客戶第一方數據(1st-party Data)為導向,除原先 Eloqua 能夠處理的線下資料外,CDP 完整收攏消費者於自家網站的各式足跡,同步將分眾傳送至廣告系統進行廣告投遞,360 度環視客戶樣貌,真正達成 OMO(Offline-Merge-Online)全通路整合的願景。

TenMax 知道您使用 Eloqua 的痛點

過往 Eloqua 專注於線下資料的蒐集,來源包含 CRM、ERP、POS、實體門市問卷等,然而一旦需要彙整消費者於官網瀏覽、登入或者購買的各式線上行為,卻苦無方式進行。為解決此一困境,TenMax 研發的 CDP 模組完善整合了線上與線下資料源,在市場區隔上有更精準的應用。

CDP Service

藉由在官網內埋設追蹤代碼,當消費者進入網站、開始瀏覽商品頁面或產生各式行為時,此些行為將會被 CDP 所記錄,經由系統內的計算、比對既有客戶群資料,能夠分辨出已知身份的會員與未知身份的訪客,並將此些已知身份的分眾傳送回 Eloqua,透過 Email、簡訊、LINE 等方式直接聯繫,抑或是將未知身份的分眾同步至 Facebook 及 Google 的廣告系統,以數位廣告再次接觸對方。除了直接與消費者接觸外,在官網的所有行為亦能成為一個個的「標籤」,主動對客戶「貼標」,與既有資料源整合,更完整地理解其偏好,全面性掌握客戶輪廓。

CDP 客戶數據平台

客戶體驗優先取向

近 91% 消費者表示,期待再次造訪網站時,自己過往的瀏覽行為是有被記憶的,品牌主也能依此推薦高度相關的產品,而 CDP 正是能夠大幅協助提升客戶體驗的利器。

360 度環視客戶視角

隨著資料源持續擴大,過往僅以線下視角檢視消費者、刺激其再次行銷的做法已越來越不受用。透過 CDP,全面檢視線上行為,收攏消費者線上足跡,360 度記錄客戶所有行為。

營收成長
0 %
行銷效率提升
0 %
即時性個人行為記錄
< 0 min

解決方案

Offline-Merge
-Online

線上線下資料源彙整

了解更多

Segmentation based on online behaviors

網站行為精準切分受眾

了解更多

Personal
Recommender

個人化推薦

了解更多

線上線下資料源彙整

從 CDP 蒐集而來的會員資料,將能自動與自 CRM、ERP 等管道匯入 Eloqua 的聯絡人資料相互比對,同步整合線上與線下資料源。

客戶行為貼標

經由CDP蒐集消費者線上足跡後,於Eloqua內可設定自動化更新各式標籤至聯絡人欄位中,不放過任一勾勒消費者輪廓的機會。

網站行為精準切分受眾

客製化代碼埋設

依據網站類型(如 B2B、電商、診所、建商等),客製化埋設追蹤代碼,細緻追蹤每一項消費者的行為。

線上行為受眾切分

除原先線下資料源的匯入外,加裝 CDP 模組後,可透過各式線上事件,切分出更為詳細的市場區隔成員,精準掌握消費者動態。

個人化推薦

據熱門項目或者個人過去所觸發的各式行為,推薦同類別 / 品牌的商品,輕鬆且高效率達到精準化個人推薦
大幅提升轉換率。

1. 安裝 TenMax CDP 應用程式

在 Oracle Marketplace 中搜尋
TenMax Customer Data Platform / CDP

2. 提供 Eloqua 以及網站資訊

確定欲埋設的
網站追蹤代碼類型

3. 第三方服務串接

Facebook 及 Google Ads 廣告系統等
第三方追蹤代碼埋設

4. 即時技術支援

後續若有技術問題
我們將在 24hr 內回覆協助

若有任何問題或合作需求,歡迎與我們聯絡

了解 TenMax 與我們的團隊

Successfully SubmitTed !

Now you can click the button to download the
Automotive Industry Marketing Guide

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023 中秋節致勝指南》

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載 2022 創意廣告版型白皮書

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023Q1 TenMax AdNeon 全新創意廣告版型應用書》

Submitted Successfully

Please click the button to download the report

Submitted Successfully

Please click the button to download the report

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023 母親節致勝指南》

Successfully SubmitTed !

Now you can click the button to download the
2023 The Rich Media Guide for Mother’s Day

Đăng ký thành công!

Click vào nút dưới để tải ngay

Kim chỉ nam cho hoạt động tiếp thị dịp Ngày của Mẹ 2023

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023 Q3 新版型指南》

Successfully SubmitTed !

Now you can click the button to download the
Real Estate Industry Guide – Rich Media Ad Layouts

Đăng ký thành công!

Click vào nút dưới để tải ngay

Kim chỉ nam cho hoạt động tiếp thị Trung Thu 2023

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023 雙 11 購物節慶指南》

Successfully SubmitTed !

Now you can click the button to download the
Navigating 2023 Year-End Shopping Season

Đăng ký thành công!

Giờ bạn có thể tải xuống báo cáo

“Bí quyết nắm gọn mùa Sale cuối năm 2023”

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023 雙 11 購物節慶指南》

Câu hỏi của bạn đã được ghi nhận.
Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất.

Đăng ký thành công!

Giờ bạn có thể tải xuống báo cáo

KIM CH NAM NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN – Quảng cáo sáng tạo

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2024 Q1 新版型應用介紹》

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載您感興趣的報告