PerforMax Update | 可針對廣告活動 (campaign) 選擇性別或年齡鎖定

PerforMax Update  |  可針對廣告活動 (campaign) 選擇性別或年齡鎖定

TenMax提供廣告主多重受眾鎖定方式,
為了增加了更多元的鎖定方式、優化廣投遞效果,增加了性別、年齡鎖定。
舉例而言,當廣告主在選擇受眾鎖定方式時,若想要針對男性年輕族群做鎖定,
可鎖定男性及14-24歲的受眾族群。
  • 使用者權限:經銷商管理員 ◼
  • 更新項目:可針對廣告活動 (campaign) 選擇受眾性別或年齡鎖定
  • 操作方式:
    • 具有編輯廣告活動權限者在建立廣告時,可針對單一廣告活動選擇是否要進行受眾性別或年齡鎖定。
    • 操作路徑//廣告管理/訂單列表/廣告活動名稱/編輯/基本設定/受眾性別 ( 受眾年齡區間 ) 
  • 性別鎖定:可選擇鎖定 1) 男性  2) 女性
  • 年齡鎖定:可選擇鎖定 1) 0~17歲  2) 18~24歲  3) 25~34歲  4) 35~44歲  5) 45~54歲 6) 55~64歲  7) 65歲以上

推薦文章區

關於 TenMax

TenMax 騰學廣告科技致力於數位廣告技術的自主研發與創新,我們的團隊由專精大數據分析、數位廣告技術的軟體工程師、資料科學家、與數位行銷專家組成。

最新文章

FOLLOW US

Đăng ký thành công!

Click vào nút dưới để tải ngay

Kim chỉ nam cho hoạt động tiếp thị dịp Ngày của Mẹ 2023

Successfully SubmitTed !

Now you can click the button to download the
2023 The Rich Media Guide for Mother’s Day

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023 母親節致勝指南》

Submitted Successfully

Please click the button to download the report

Submitted Successfully

Please click the button to download the report

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023Q1 TenMax AdNeon 全新創意廣告版型應用書》

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載 2022 創意廣告版型白皮書

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載您感興趣的報告