RevenueMax Update|新增 PPAP 300 X 600 尺寸版位

RevenueMax Update|新增 PPAP 300 X 600 尺寸版位

  • 使用者權限:經銷商管理員 ◼
  • 更新項目新增 PPAP 300 X 600 尺寸版位
  • 更新目的:提供新的版型大小,提高流量利用率
  • 操作方式:
    • 具有經銷商管理員權限者可在 PPAP 樣板中選擇 300 X 600 大小之版型,可導入如 DoubleClick 300X600 版型廣告或自訂版型大小為 300 X 600 的廣告。
    • 操作路徑//功能/廣告空間/選擇發布商/+PPAP ( 或在既有 PPAP 版位中編輯 ) / PPAP 樣板> 300 X 600

推薦文章區

關於 TenMax

TenMax 騰學廣告科技致力於數位廣告技術的自主研發與創新,我們的團隊由專精大數據分析、數位廣告技術的軟體工程師、資料科學家、與數位行銷專家組成。

最新文章

FOLLOW US

Đăng ký thành công!

Click vào nút dưới để tải ngay

Kim chỉ nam cho hoạt động tiếp thị dịp Ngày của Mẹ 2023

Successfully SubmitTed !

Now you can click the button to download the
2023 The Rich Media Guide for Mother’s Day

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023 母親節致勝指南》

Submitted Successfully

Please click the button to download the report

Submitted Successfully

Please click the button to download the report

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023Q1 TenMax AdNeon 全新創意廣告版型應用書》

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載 2022 創意廣告版型白皮書

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載您感興趣的報告