報你知!如何解決 Google Analytics 4 串至 Looker Studio 配額限制問題?

近月來,許多企業都將 GA3 轉至 GA4,並使用 Looker Studio 呈現 GA4 上相關的行銷數據,然而有些企業在開啟 Looker Studio  GA4 報告時,會出現「請求配額已耗盡」錯誤,而這個錯誤源自於 GA4 API 的配額限制變更。

這篇文章即將深入探討 GA4 配額限制的相關介紹、解決方法和降低 Looker Studio 的配額限制,如果覺得自己動手做太麻煩,也可以參考 TenMax 報表導出服務幫助解決配額限制問題。

文章目錄

 

什麼是 Google Analytics 4 配額限制?

你是否很常在 Looker Studio 儀表板中看到這個錯誤訊息的圖像呢?

如果答案是「是」的話,恭喜你!你其實不孤單,因為這是 GA4 API 配額限制發生變更而導致的狀況,配額限制是由 Google 所設置的,其目的是在防止使用者同時呼叫數據過多次而導致 GA4 API 超載。

而在 GA4 中,有多種不同類型的 API 配額,適用於不同類型的 API 請求,例如,可以對 API 發出的讀取和寫入請求的數量存在配額,Google Analytics 4 API 共有三個請求類別:

 • 核心
 • 即時
 • 漏斗圖

根據 Google Analytics Data API說明,核心方法的API請求會耗用核心配額,而即時方法的API請求則會耗用即時配額,也就是一個請求不會同時消耗核心配額和即時配額,如果想要查詢 GA4 的 API 配額的話,可以前往 Google Cloud Platform Console 中配額頁面,可以方便企業有效管理 GA4 API 配額,因為核心、即時和漏斗圖的配額限制都為一樣數量,因此列出項目給大家做參考。

配額名稱標準帳戶資源數量上限Analytics 360 資源數量上限
每項媒體資源每天的配額權杖200,000200 萬
每項媒體資源每小時的配額權杖40,000400,000
每項項目每項媒體資源每小時配額權杖14,000140,000
每項媒體資源並發請求數1050
每項項目每項媒體資源每小時服務器錯誤數1050

 

降低 Google Analytics 4 的配額限制六大方法

即便企業很密切的監控 GA4 配額使用量,仍然有時會有超出的情況,因為我們找出了六大方法,幫助企業減緩 GA4 配額限制問題:

 • 升級到 Analytics 360

如果企業的 GA4 帳戶為高流量網站且經常達到配額限制,最簡單的解決方法就是升級到  Analytics 360 ,雖然升級 Analytics 360 可以讓企業更靈活的使用,但它收費相對也很高,大約每年 4,500,000 台幣起。

 • 重新設計 Looker Studio 儀表板

可以將每張儀表板的圖表減少、減少耗費大量配額的圖表或是可以把原本放在同頁面的圖表分散至其他頁面,讓每張頁面的輸進資料量減少,這會降低超出配額限制的風險,但同時也要注意有可能會減少可以包含的資訊量。 

 • 減少人員的使用量

如果企業有大量的使用者需要查看 Looker Studio 儀表板,那可以考慮將報表下載為 pdf 檔,並共用靜態報表,將 Looker Studio 儀表板限制使用人數,分享給需要報表的使用者。

 • 密且關注配額使用量

利用 Google Cloud Platform Console 中的配額頁面,密切關注企業的 Looker Studio 儀表板配額使用量,以及哪些圖表使用的配額量比其他圖表多,以此可以減少該種圖表的用量。

 • 合作夥伴連接器

第五種選擇是從合作夥伴購買數據連接器,透過合作夥伴連接器,讓原生 Google 連接器的配額加強,目前市面上有多種連接器可供選擇,例如Supermetrics GA4 連接器等,根據企業的業務需求,有不同的收費方式,有些收費會非常高昂。

 • 使用 BigQuery

而最好的長期選擇是使用 BigQuery,BigQuery 是 Google 的資料倉儲平台,它提供 GA4 免費且無代碼整合。透過使用 BigQuery,你可以將大部分 API 請求從 GA4 轉移,並讓所有資料保留在 Google 套件中,無需擔心配額限制,因為 BigQuery 擁有 Looker Studio 中可用的最強大連接器。

 

使用 TenMax GA4 報表導出服務,降低 Google Analytics 4 配額的限制

如果以上的方式都對企業來說太複雜了,那 TenMax 絕對是你最佳的選擇,我們推出的 GA4 報表導出服務,是將 GA4 資料匯入 BigQuery 中降低 GA4 API 匯入 Looker Studio 的配額,這時你一定會有疑問,這不是跟上述的第六點一樣嗎?

這就錯了,因為 TenMax GA4 報表導出服務富含了更多的價值!我們提供了三個更,「更完善、更便利、更專業」幫助你在 GA4 這條道路上走得更輕鬆。

 • 更完善的數據儲存

我們不只是協助企業將資料一次性匯進 BigQuery,還會不斷更新數據進 BigQuery ,讓企業可以看到更完整、更即時的數據。

 • 更便利的分析報表

覺得技術端太複雜?我們的服務已經將技術端的事情都處理好了,企業只要進入我們設置好的 Looker Studio 分析報表,就可以輕鬆尋找自己想要看到的數據。

 • 更專業的顧問詢問

單有好看的報表是沒有用的,我們更為企業著想,除了會附一小時的報表說明和操作教學,也會分享相關產業的報表使用經驗和應用。

如果對於 GA4 報表導出服務有興趣的企業,趕緊聯絡 TenMax GA4 團隊,讓配額限制迎刃而解,讓數據分析極大化。

聯絡我們報表導出服務

推薦文章區

提交成功

Successfully SubmitTed !

Now you can click the button to download the
Real Estate Industry Guide – Rich Media Ad Layouts

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023 中秋節致勝指南》

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載 2022 創意廣告版型白皮書

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023Q1 TenMax AdNeon 全新創意廣告版型應用書》

Submitted Successfully

Please click the button to download the report

Submitted Successfully

Please click the button to download the report

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023 母親節致勝指南》

Successfully SubmitTed !

Now you can click the button to download the
2023 The Rich Media Guide for Mother’s Day

Đăng ký thành công!

Click vào nút dưới để tải ngay

Kim chỉ nam cho hoạt động tiếp thị dịp Ngày của Mẹ 2023

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023 Q3 新版型指南》

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2024 Q1 新版型應用介紹》

Đăng ký thành công!

Click vào nút dưới để tải ngay

Kim chỉ nam cho hoạt động tiếp thị Trung Thu 2023

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023 雙 11 購物節慶指南》

Successfully SubmitTed !

Now you can click the button to download the
Navigating 2023 Year-End Shopping Season

Đăng ký thành công!

Giờ bạn có thể tải xuống báo cáo

“Bí quyết nắm gọn mùa Sale cuối năm 2023”

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載《2023 雙 11 購物節慶指南》

Câu hỏi của bạn đã được ghi nhận.
Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất.

Đăng ký thành công!

Giờ bạn có thể tải xuống báo cáo

KIM CH NAM NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN – Quảng cáo sáng tạo

提交成功!

現在您可以點選按鈕下載您感興趣的報告